Trwa konfiguracja
Home / Menu stopki / Dla Klienta / Regulamin

Regulamin

1.      Postanowienia ogólne

1.1  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem internetowym: www.drukarnia-arti.pl

1.2  Właścicielem i administratorem sklepu jest Witold Kulig prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARTI Reklamy Witold Kulig, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 813-114-29-92, REGON: 690561340.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: (+48) 17 87 12 755 (opłata za połączenie wg. cennika właściwego operatora)

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@drukarnia-arti.pl

pod adresem miejsca wykonywania działalności gospodarczej wskazanym w punkcie 1.2 Regulaminu.

1.3  Definicje:

1.3.1 REGULAMIN – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.2 DRUKARNIA INTERNETOWA – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.drukarnia-arti.pl 

1.3.3 USŁUGODAWCA – ARTI Reklamy Witold Kulig, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 813-114-29-92, REGON: 690561340.

1.3.4 KLIENT (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę wykonania Produktu przez Usługodawcę (w tym również Konsument).

1.3.5 KONSUMENT – osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę wykonania Produktu przez Usługodawcę w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.6 STRONY – Usługodawca i Klient (Kupujący).

1.3.7 DZIEŃ ROBOCZY – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.8 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Drukarni internetowej umożliwiający Klientowi (Kupującemu) złożenie Zamówienia.

1.3.9 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta (Kupującego) złożona za pomocą Formularza zamówienia, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Drukarni internetowej Usługodawcy.

1.3.10 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem (Kupującym), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.3.11 KONTO – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta (Kupującego), w którym gromadzone są dane osobowe Klienta  (Kupującego) oraz informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.12 PRODUKT – rzecz ruchoma wykonana przez Usługodawcę na podstawie i zgodnie z Projektem przekazanym przez Klienta (Kupującego), która jest lub ma być przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem (Kupującym) i Usługodawcą. 

1.3.13 PROJEKT – plik graficzny przygotowany przez Klienta (Kupującego) na podstawie Specyfikacji, w oparciu o który Usługodawca wykonuje Produkt.

1.3.14 WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Usługodawcę przesłanego Projektu pod kątem jego zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

1.3.15 SPECYFIKACJA – wymagania techniczne dla plików graficznych.

1.3.16 NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Klientom (Kupującym) automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informację o Produktach w Drukarni internetowej Usługodawcy.

1.3.17 COOKIES – niewielkie pliki tekstowe, które podczas korzystania przez Klienta (Kupującego) z Drukarni internetowej Usługodawcy zapisywane zostają przez serwer Drukarni internetowej na dysku twardy urządzenia końcowego Klienta (Kupującego).

1.4  Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów (Kupujących) będących Konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni internetowej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.5  Newsletter jest wysyłany Klientowi (Kupującemu) jedynie w sytuacji złożenia przez Klienta (Kupującego) oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie.

1.6  Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być w każdym czasie cofnięta przez Klienta (Kupującego).

1.7  W sytuacji, o której mowa w punkcie 1.7 Regulaminu, adres e-mail Klienta (Kupującego) zostaje niezwłocznie usunięty z systemu informatycznego Usługodawcy, a Usługodawca zaprzestaje przesyłania Newslettera Klientowi (Kupującemu).

 

2.      Usługi elektroniczne w Drukarni Internetowej

2.1  Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta (Kupującego), tj. prowadzenie Konta w Drukarni internetowej, jest nieodpłatne.

2.2  Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.3 Wymagania techniczne, których łączne spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

2.3.1 Komputer,  notebook, telefon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet. 

2.3.2 Dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej. 

2.3.3 Program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW (przeglądarka internetowa – Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 14 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej). 

2.3.4 Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4  Klient (Kupujący) obowiązany jest do korzystania z Drukarni internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5  Klienta (Kupującego) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.6  Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały druku cyfrowego i Produkty reklamy wizualnej, których właściwości zostały określone przez Klienta (Kupującego) podczas procesu zakupowego.

 

3.      Warunki zawierania umów i realizacja sprzedaży.

3.1  W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie złożenie przez Klienta (Kupującego) Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

3.2  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient (Kupujący) prawidłowo wypełni Formularz zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe (imię, nazwisko), w tym dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), na który Produkt ma być wysłany, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Klient może podać nazwę firmy i numer fax.

3.3  W przypadku gdy podane dane w Formularzu zamówienia nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem (Kupującym). Jeśli z uwagi na brak danych kontaktowych nawiązanie kontaktu z Klientem (Kupującym) nie będzie możliwe, Usługodawca ma prawo do anulowania złożonego Zamówienia.

3.4  Warunkiem założenia Konta i złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta (Kupującego) postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. Oświadczenie woli w tym przedmiocie może być złożone przez Klienta (Kupującego) poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu w trakcie zakładania Konta w Drukarni internetowej.

3.5  W trakcie zakładania Konta Klient (Kupujący) może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną na podany podczas zakładania Konta adres e-mail.

3.6  Po złożeniu przez Klienta (Kupującego) skutecznego Zamówienia, Usługodawca potwierdza jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie automatycznej wiadomości na adres e-mail Klienta (Kupującego) zawarty w Zamówieniu, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Wygenerowana wiadomość e-mail do Klienta zawiera: 

3.6.1 Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

3.6.2 Oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia. 

3.6.3 Oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

3.7  Z chwilą otrzymania przez Klienta (Kupującego) wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.6 Regulaminu, zostaje zawarta umowa wykonania Produktu pomiędzy Klientem (Kupującym) a Usługodawcą.

3.8  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje poprzez: 

3.8.1 wysłanie Klientowi (Kupującemu) wiadomości, o której mowa w punkcie 3.6 Regulaminu, 

3.8.2 wydrukowanie i przekazanie Klientowi (Kupującemu) specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3.9  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy oraz udostępniania na każde żądanie Klienta (Kupującego).

3.10 Zamówienia poprzez Drukarnię internetową Usługodawcy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

 

4.      Weryfikacja Projektu przesłanego przez Klienta (Kupującego)

4.1  Po zawarciu Umowy sprzedaży następuje Weryfikacja Projektu przesłanego przez Klienta (Kupującego) w ramach Zamówienia.

4.2  W przypadku pozytywnej Weryfikacji, tj. gdy przesłany plik graficzny jest zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w Specyfikacji, Usługodawca przystępuje do realizacji Produktu.

4.3  W przypadku negatywnej Weryfikacji przesłanych plików graficznych, Usługodawca wskazuje Klientowi (Kupującemu) niezgodności Projektu ze Specyfikacją. Po przesłaniu przez Klienta (Kupującego) Projektu zgodnego z wymaganiami technicznymi zawartymi w Specyfikacji, Usługodawca przystąpi do realizacji Produktu.

 

5.      Sposoby płatności

5.1  Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.2 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy: 

ARTI Reklamy Witold Kulig, 

ul. Hoffmanowej 19,

35-016 Rzeszów,

mBank

nr rachunku: 61 1140 2004 0000 3102 7833 7709.

5.1.3 Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl

5.2 Obsługę płatności elektronicznych PayU.pl prowadzi: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

6.      Koszt, termin i sposoby dostawy

6.1  Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

6.1.1 Przesyłka kurierska  

6.1.2 Przesyłka kurierska za pobraniem 

6.1.3 Odbiór osobisty miejscu wykonywania działalności gospodarczej (pracowni Usługodawcy) mieszczącej się pod adresem: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, w Dni robocze w godzinach od 8.00-16.00. 

6.1.4 Klient (Kupujący) może zaproponować inny sposób dostawy Produktu (po wcześniejszym kontakcie e-mailowym na adres: biuro@drukarnia-arti.pl). Dostawa Produktu nastąpi sposobem zaproponowanym przez Klienta (Kupującego), o ile Usługodawca wyrazi zgodę.

6.2  Koszty dostawy podane są w trakcie składania Zamówienia. Zależą one od sposobu płatności i dostawy, wybranych przez Klienta (Kupującego).

6.3  Termin dostawy Produktu do Klienta (Kupującego) wynosi do 14 dni od dnia pozytywnej Weryfikacji Projektu.

7.      Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 

7.1  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Drukarni internetowej) może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron umowy bez wskazania przyczyn.

7.2  Klient (Kupujący) może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w wiadomości  e-mail na adres e-mailowy: biuro@drukarnia-arti.pl lub też pisemnie na adres: ARTI Reklamy Witold Kulig, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

7.3  Okres wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.

7.4  Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego za skutkiem ex nunc, tzn. na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych powstałych przed jej rozwiązaniem.

7.5  W przypadku dostarczania przez Klienta (Kupującego) treści o charakterze bezprawnym, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Drukarni internetowej Usługodawcy). Rozwiązanie umowy następuje po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Klientowi (Kupującemu).

7.6  Usługodawca i Klient (Kupujący) mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

 

8.      Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową: 

8.1.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta (Kupującego) będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

8.1.2 Klient (Kupujący) będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

8.1.3 Usługodawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi (Kupującemu). Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu. 

8.1.4 Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania, określonego w art. 8 ustawy z dnia 5 września 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e - mail na adres mailowy: biuro@drukarnia-arti.pl lub pisemnie na adres: ARTI Reklamy Witold Kulig, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

8.1.5 Gdy istnieje konieczność obejrzenia Produktu, aby ocenić niezgodność Produktu z umową, należy go dostarczyć na koszt Usługodawcy na adres: ARTI Reklamy Witold Kulig, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

8.1.6 Usługodawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na podany przez Klienta (Kupującego) adres. 

8.1.7 Nieustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta w terminie określonym w punkcie 8.1.6 jest równoznaczne z uznaniem jego roszczenia. 

8.1.8 W przypadku Produktów objętych gwarancją jakości Usługodawca informuje, że gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (Kupującego) będącego Konsumentem, wynikających z niezgodności Produktu z łączącą Strony umową w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

8.2  Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych 

8.2.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Drukarni internetowej można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy biuro@drukarnia-arti.pl lub pisemnie na adres: ARTI Reklamy Witold Kulig, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

8.2.2 Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych) – informacje te ułatwią rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

8.2.3 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

8.2.4 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta (Kupującego) adres lub w inny podany przez Klienta (Kupującego) sposób. 

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1 Klient (Kupujący) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Pod pojęciem wydania rzeczy należy rozumieć objęcie Produktu w faktyczne władanie przez Klienta (Kupującego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujące adresy Usługodawcy – głównego miejsca wykonywania działalności: ARTI Reklamy Witold Kulig, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

9.2 Klient (Kupujący) może skorzystać z formularza będącego przykładowym wzorem odstąpienia od umowy zawartej na odległość, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.3 W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9.4  W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi dokonane płatności, w tym koszty wysyłki Produktu do Konsumenta.

9.5  Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.6  Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaconej ceny na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób (np. przekazem pocztowym).

9.7  W przypadku odstąpienia od umowy, Klient (Kupujący) dokonuje zwrotu Produktu do Usługodawcy.

9.8  Koszt zwrotu (przesyłki), o którym mowa w punkcie 9.7 Regulaminu, ponosi Klient (Kupujący).

9.9  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

9.9.1 Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 9.1 Regulaminu;

9.9.2 Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

9.9.3 Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

9.9.4 Świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

9.9.5 Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

9.9.6 Dostarczania prasy;

9.9.7 Usług w zakresie gier hazardowych.

9.10 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi
w przypadku określonym w punkcie 9.9.4 Regulaminu. 

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

10.2 Rozstrzyganie wynikłych sporów: 

10.2.1 Ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą a Klientem (Kupującym) będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane Sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 ze zm.). 

10.2.2  Ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą a Klientem (Kupującym), niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaną poddane rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy, jeśli Klient (Kupujący) wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody Klienta (Kupującego) na poddanie sporu rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, rozstrzygnięcie sporu zostanie poddane Sądowi właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 ze zm.). 

10.3 Zmiany Regulaminu: 

10.3.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nowe ustalenia nie będą dotyczyć umów będących już w trakcie realizacji. 

10.3.2  Klienci (Kupujący) zostaną uprzedzeni o zmianach Regulaminu, które będą ich obowiązywać, na wskazany podczas zakładania Konta adres e-mail, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. 

10.3.3  W przypadku braku akceptacji przez Klienta (Kupującego) zmienionej treści Regulaminu, ma on prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 10.3.2 Regulaminu. 

10.3.4 Klient (Kupujący) w przypadku skorzystania z uprawnienia przewidzianego w punkcie 10.3.3 Regulaminu nie zostanie obciążony jakimikolwiek kosztami z tego tytułu.

 

Załącznik nr 1 (odstąpienie od umowy)