Trwa konfiguracja
Home / Drukarnia internetowa / Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, związanych z założeniem, aktywowaniem i administrowaniem konta założonego przez Klienta, a także realizacją zamówień za pośrednictwem drukarni internetowej, prowadzonej pod adresem: http://www.drukarni-arti.pl, zwanej dalej: „Drukarnia internetowa”. 

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność pozyskiwanych danych osobowych oraz danych dotyczących realizowanych zamówień. 

Odwiedzając i/lub korzystając z naszej „Drukarni internetowej”, zgadzasz się na założenia niniejszej polityki prywatności.

       1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Drukarni internetowej, jest Witold Kulig prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARTI Reklamy ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów , NIP: 813-114-29-92, REGON: 690561340.

Z administratorem skontaktować się można pod numerem tel. tel. +48 17 87 12 755, za pomocą poczty elektronicznej biuro@drukarnia-arti.pl lub pocztą tradycyjną: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów.

        2. Dane osobowe Klienta (Kupującego) są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO od dnia 25 maja                   2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wprowadzona           dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania. 

        Za pomocą Drukarni internetowej pozyskuje się następujące dane:

 • Imię i nazwisko, nazwa firmy.
 • Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto).
 • Numer telefonu.
 • Adres poczty elektronicznej e-mail.
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (dotyczy Klientów prowadzących działalność gospodarczą chcących otrzymać fakturę VAT).
 • Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).
 • Numer faksu.
 • Adres IP.
 • Dane w zakresie zgód na przetwarzanie danych, 
 • Dane w zakresie składanych zamówień (parametry produktów, pliki graficzne, teksty etc.).

        3. Pliki Cookies

Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej http://www.drukarni-arti.pl. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta (Kupującego) podczas korzystania z Drukarni internetowej (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

         4. Cel i zakres zbierania danych

Podanie danych osobowych, jest konieczne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni internetowej lub zawarcia umowy wykonania Produktu (z wyjątkiem numeru faksu).

Przekazywane dane Drukarnia internetowa wykorzystuje wyłącznie zgodnie z życzeniami użytkowników Drukarni internetowej (zgody na przetwarzanie danych). Każda informacja, która dotyczy użytkownika, jest przetwarzana zgodnie z założeniami niniejszej polityki prywatności. 

        5. Udostępnianie danych osobowych

Drukarnia internetowa nie udostępnia danych osobom trzecim za wyjątkiem współpracujących ze Sklepem operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w Drukarni internetowej Produkty oraz dostarczają zakupione produkty do Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym z Drukarnią internetową firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 

Podmioty, którym Drukarnia internetowa przekazuje dane, zobowiązane są do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Przechowywane przez Drukarnię internetową dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem (Kupującym), a także po jej zakończeniu w celach:

•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

•    statystycznych i archiwizacyjnych

Kategorie danych osobowych Zasady przechowywania
Dane konta klienta 3 lata od ostatniego kontaktu z klientem
Dane zakupu Faktura: 10 lat
Dane klientów Dane przechowywane są tak długo, jak długo klient pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych
Dane identyfikacyjne Dane przechowywane są tak długo, jak długo klient pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych

        7. Prawo kontroli, dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Klient (Kupujący) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, są mini:

 • Prawo do sprostowania danych, 
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klient lub użytkownik serwisu może skorzystać z prawa do informacji oraz prawa dostępu do danych osobowych za pośrednictwem swojego konta, drogą pocztową na adres korespondencyjny ARTI Reklamy, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów lub korzystając z poczty elektronicznej: biuro@drukarnia-arti.pl.

        8. Środki zabezpieczenia danych.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem należą do nich:

 • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta (Kupującego).
 • Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta (Kupującego) podczas zakładania Konta.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Drukarni internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa.